Bip ZSAEiO

Plan na lata 2022-2025

 

Wniosek z 04.12.2021

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” - tablice multimedialne + projektor krótkoogniskowy

Postępowanie   o  wartości    szacunkowej   mniejszej   od  kwoty 130 000 zł   prowadzone  jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.)

 zał. nr 1 - formularz ofertowy - tablica

Załacznik nr 2 - projekt umowy - tablica

zapytanie ofertowe - tablica

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tablica


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. - laptopy

Postępowanie   o  wartości    szacunkowej   mniejszej   od  kwoty 130 000 zł   prowadzone  jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.)

zał. nr 1 - formularz ofertowy - laptopy

Załacznik nr 2 - projekt umowy - laptopy

zapytanie ofertowe - laptop

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - laptop

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

 

Petycjia z dnia 21 sierpnia 2018r. - skan petycji w formacie pdf

Data złożenia  petycji - 21 sierpnia 2018r.
Przewidywany termin załatwienia - 21 listopada 2018r.