REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
i Ogólnokształcących w Bytomiu
 
 
ROZDZIAŁ I
 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

1. Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących  działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(DZ.U. nr. 61 poz.624 z późniejszymi zmianami).

2. Zespół Szkół  Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących zwany dalej Szkołą  jest jednostką organizacyjną Gminy Bytom.

3. Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących określa wewnętrzną organizację Szkoły i zakresy działania organów wchodzących w jej skład.

4. Do regulaminu organizacyjnego załączono:

a. schemat organizacyjny Szkoły (zał. nr. 1),

Rozdział II
 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

Działalnością Szkoły kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora szkoły, innych

pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im zadań oraz Rady

Rodziców w zakresie jej kompetencji. 

W czasie nieobecności dyrektora, Szkołą  kieruje wicedyrektor.

 
 
Rozdział III
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

 
1. Organami szkoły są: 

·dyrektor szkoły,

·rada pedagogiczna ( pracownicy pedagogiczni),

·rada rodziców,

·samorząd uczniowski

 

2. Strukturę  organizacyjną Szkoły tworzą  następujące stanowiska pracy:

·dyrektor,

·wicedyrektor,

·kierownik szkolenia praktycznego

·pracownicy pedagogiczni,

·pracownik służby BHP

·biblioteka

·pedagog szkolny

·psycholog

·pielęgniarka szkolna

·pracownicy administracyjni:

- sekretarz
- główny księgowy
- kierownik gospodarczy
- specjalista
- samodzielny referent
      

·pracownicy obsługi:

- starszy woźny
- woźny
-portier
-rzemieślnik
- dozorca
- sprzątaczka
 
 
Rozdział IV
 

ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

 

1. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje:

- w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych dyrektor Szkoły.

2. Podporządkowanie organów szkoły i stanowisk pracy, przedstawia schemat organizacyjny,

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 
Dyrektor:
 
Dyrektor szkoły:

·   Sprawuje nadzór nad kontrola zarządczą

·  planuje, organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną, wychowawczą

i opiekuńczą szkoły
·  zapewnia warunki do realizacji zadań szkoły
·  reprezentuje szkołę na zewnątrz
·  kształtuje twórczą i życzliwą atmosferę pracy i nauki w szkole
·  zwołuje posiedzenia rady pedagogicznej

·  realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji

·  przedstawia radzie pedagogicznej do zatwierdzenia projekty planów

finansowych, planów pracy szkoły, wyniki klasyfikacji i promocji uczniów

oraz propozycje innowacji i eksperymentów pedagogicznych, składa radzie

pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich wykonania

·  zatwierdza szkolne zestawy programów nauczania

·  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

·  przydziela nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prace i stałe

zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowe płatne

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

·  ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizację pracy szkoły,

zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

·  wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia kuratora oświaty i organ

prowadzący

·  wydaje zarządzenia w sprawach związanych z bieżącą działalnością

dydaktyczno – wychowawczą i organizacyjną szkoły.

Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli. Przedstawia

radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze

sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

Dyrektor zapewnia bezpieczne warunki pracy wszystkim zatrudnionym i nauki wszystkim

uczniom.

Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego.

Dyrektor sprawuje kontrolę wypełniania obowiązku szkolnego przez młodzież

 a w szczególności:
·  prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego

·  wyraża zgodę na indywidualny tok nauczania po zasięgnięciu opinii poradni

psychologiczno pedagogicznej
podejmuje decyzje w sprawie:

·  spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, oraz określa jego warunki.

Dyrektor szkoły wyraża zgodę w sprawie
·  przeniesienia ucznia do innej klasy

Dyrektor zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu

zawodowym
·  realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz oceną ich dorobku
zawodowego

·  zapewnia warunki do prawidłowego odbywania stażu i zdobywania stopni

awansu zawodowego.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i

pracowników niebędących nauczycielami:

·  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

·  powołuje i odwołuje pracowników na stanowiska kierownicze, zgodnie

z przepisami szczegółowymi oraz określa zakres ich obowiązków i czynności

·  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym

pracownikom szkoły

·  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych

pracowników szkoły

·  przyznaje dodatki motywacyjne nauczycielom i premię innym pracownikom szkoły

zgodnie z regulaminem ich przyznawania

·  administruje funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

Dyrektor szkoły wyraża zgodę, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, na

podjęcie na terenie szkoły działalności stowarzyszeń i organizacji, których celem

statutowym jest działalność rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności szkoły.

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą

rodziców i samorządem uczniowskim.

Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 
 
 
Wicedyrektor:
 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Do podstawowych obowiązków i kompetencji wicedyrektora należy:

 

1) Organizowanie , nadzorowanie nad prawidłową realizacja przebiegu egzaminów maturalnych,

2).Opracowanie losów absolwentów

3) Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich.

4) Organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych.

5) Rozliczanie miesięczne nauczycieli z wykonanych zastępstw.

6) Prawidłowa współpraca z Kuratorium Oświaty

7) Hospitowanie zajęć lekcyjnych i innych zajęć  prowadzonych przez nauczycieli według

planu hospitacji Szkoły.

8) Koordynowanie całości spraw pedagogicznych w szkole

9)  Kontrola dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen)

10) Opracowanie całokształtu zagadnień związanych z naborem do szkoły

11) Nadzór i koordynacja w układaniu podziału godzin

12) Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z przebiegiem egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

13) Koordynowanie sprawozdań GUS-u i opracowywanie danych do SIO

14) Opracowanie kart ryzyka w zakresie zdawalności egzaminów maturalnych( w tym próbnych)

 
 
 
 Kierownik szkolenia praktycznego
 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Do podstawowych obowiązków i kompetencji kierownika szklenia praktycznego należy:

 
 

1. Uzgadnianie z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki, umowy i odpowiadanie za przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla wszystkich uczniów.

2. Przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych

3. Wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych i prowadzenie arkuszy spostrzeżeń

i uwag nt jakości odbywanych przez uczniów praktyk ,

4. Wykonywanie innych doraźnych zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu.

5. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z nadzoru pedagogicznego szkoły nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych.

6. Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z przebiegiem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 
Pracownicy Pedagogiczni:
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy szkoły

b)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

d)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

e)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów

f)       zatwierdzenie wniosków wychowawców klas i kierownictwa szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień

g)      ustalenie i zatwierdzenie , po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników, które Dyrektor podaje do wiadomości w ustalonym terminie.

 
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje :

a)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

b)      wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień

c)      propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

d)      dopuszczenie do użytku i włączenie do szkolnego zestawu programów nauczania programu samodzielnie opracowanego przez nauczyciela szkoły(program autorski)

e)      wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauczania dla uczniów

f)       propozycje Dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych

g)      ocenę pracy dyrektora Zespołu

h)      projekt planu finansowego szkoły

i)        opracowanie kart ryzyka w zakresie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ( w tym próbne)

 

4. Pedagog szkolny

 

·  udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle

niepowodzeń szkolnych

·  przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci

·  udziela porad rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudności

wychowawczych

·  koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej

·  dokonuje okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole

·         systematycznie prowadzi dokumentację swojej działalności wynikającej z odrębnych przepisów

·  współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną

i wychowawczą

·  pomaga wychowawcom klas w pracy wychowawczej

·  organizuje zajęcia z zakresu profilaktyki

Pedagog szkolny w szczególności:

·  rozpoznaje warunki życia uczniów z trudnościami w nauce

·  organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów

·  kieruje uczniów z rodzin problemowych do Ośrodka Pomocy Społecznej i innych

instytucji
·  kontroluje realizację obowiązku szkolnego

·  w uzasadnionych przypadkach ma prawo, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego, reprezentowania szkoły

przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem.

 
Psycholog
 

Do Podstawowych zadań i obowiązków psychologa realizującego zadania na terenie szkół miasta Bytomia należeć będzie:I

 
W obszarze pomocy udzielanej uczniom:

1.       Prowadzenie indywidualnego doradztwa i wsparcia uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi

2.       Doradztwo i interwencja w sytuacjach kryzysowych

3.       Udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć pojawiających się na tle niepowodzeń szkolnych

4.       Prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych powstałych w szkole

5.       Wstępna diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów oraz organizowanie pomocy uczniom i jego rodzinie

6.       Podejmowanie działań w celu motywowania uczniów do nauki i zapobiegania wagarom

7.       Prowadzenie grupowych zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych (np. z zakresu przeciwdziałania agresji, profilaktyki uzależnień, integracji zespołów klasowych, zapobiegania konfliktom) zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły

8.       Doradztwo w zakresie wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia

II
W obszarze pomocy udzielanej rodzicom:

1.       Doradztwo wychowawcze

2.       Pomoc w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

3.       Udzielanie informacji o możliwościach specjalistycznej pomoc psychologiczno-pedagogicznej w środowisku lokalnym

4.       Prowadzenie warsztatów lub prelekcji zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców

III
W obszarze pomocy udzielanej nauczycielom:

1.       Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

2.       Doradztwo dla nauczycieli, wychowawców klas w obszarze rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów

3.       Wspieranie w realizacji programów wychowawczych i profilaktyki

 Nauczyciel bibliotekarz
 

·  gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich

ewidencji oraz opracowania bibliotecznego

·  gromadzi czasopisma, zbiory specjalne (slajdy, taśmy wideo, kasety magnetofonowe,

płyty CD, programy komputerowe, itp.)

·  udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz
wypożyczeń do klas
·  rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką

i indywidualnymi zainteresowaniami

·  udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o

nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych

·  udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,

·przeprowadza analizy stanu czytelnictwa

·  opracowuje roczne plany pracy biblioteki, uwzględniając wnioski nauczycieli,

wychowawców

·  dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią

dokumentację
·  współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły,

·  realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły

uczestniczą w promocji biblioteki.
 
Pielęgniarka szkolna
Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:

·         wykonanie i interpretowanie testów przesiewowych

·         współpraca lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, do których zadeklarowani są uczniowie objęci jej opieką i organizowanie profilaktycznych badań lekarskich

·         kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów

·         czynne poradnictwo uczniów

 
 
 
Pracownicy administracyjni:
 

Podlegają  bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Do zadań kierownika gospodarczego, bezpośrednio podlegającego dyrektorowi szkoły, należy:

- sporządzanie zapotrzebowań i zakupów artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu szkolnego i innych,

- prowadzenie spraw związanych z remontami w szkole (przetargi, dokumentacja),

- nadzorowanie pracy pracowników obsługi,

- współpraca z sekretariatem szkoły (sprawy zaopatrzenia sekretariatu                w artykuły biurowe, druki i inne),

- współpraca z głównym księgowym (zakupy i ich rozliczenia, uzgadnianie ksiąg inwentarzowych i planów zakupów i wydatków).

- prowadzenie spraw osobowych pracowników,

- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej,

- prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników,

- archiwizowanie określonych danych (kadrowych, administracyjnych),

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi,

- współpraca z zastępcą dyrektora (arkusz organizacyjny szkoły, dane personalne pracowników szkoły, organizacja techniczna pracy szkoły),

- wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły,

- opracowanie i przeprowadzanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Do zadań głównego księgowego, bezpośrednio podlegającego dyrektorowi szkoły, należy:

 

- prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

- koordynowanie i nadzorowanie pracy księgowości,

- dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywana budżetu oraz innymi będącymi w dyspozycji szkoły,

- sporządzanie planów i sprawozdań z wykonania budżetu,

- przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz zapobieganie nadużyciom                 i niegospodarności poprzez sprawowanie kontroli wewnętrznej,

- sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją środków trwałych, sprzętu szkolnego oraz rozliczanie inwentaryzacji,

- współpraca z kierownikiem gospodarczym (sprawy planów remontów, zakupów, naliczeń czynszów, książki inwentarzowe i inne),

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły

- opracowanie kart ryzyka w zakresie ekonomicznym i działań finansowych

 

ZAKRES CZYNNOŚCI SEKRETARZA SZKOŁY

w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu

 

Sekretarz szkoły podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Do zakresu obowiązków sekretarza szkoły należy:

 
 1. Kierowanie zespołem pracowników administracji i obsługi.
 2. Określanie zadań i obowiązków pracowników w formie zakresów czynności. Przygotowane zakresy czynności muszą zostać skonsultowane i zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
 3. Zatwierdzanie harmonogramu pracy pracowników administracji i obsługi.
 4. Kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy podległych sekretarzowi pracowników.
 5. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji uczniowskiej i wszelkiej korespondencji w tym zakresie.
 6. Prowadzenie teczek osobowych uczniów.
 7. Wystawianie i prowadzenie ewidencji legitymacji i indeksów.
 8. Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu świadectw szkolnych.
 9. Prowadzenie ewidencji stanu klas.
 10. Prowadzenie ewidencji absolwentów.
 11. Prowadzenie ewidencji zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego.
 12. Wystawianie zaświadczeń dla uczniów.
 13. Sporządzanie sprawozdań uczniowskich.
 14. Wystawianie duplikatów świadectw i zaświadczeń dla absolwentów.
 15. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych.
 16. Prowadzenie archiwum uczniowskiego.
 17. Prowadzenie naboru do klas pierwszych – obsługa programu rekrutacyjnego.
 18. Wydawanie i odbieranie nauczycielom za pokwitowaniem arkuszy ocen.
 19. Udostępnianie na miejscu nauczycielom akt uczniowskich.
 20. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 21. Bieżące uzupełnienie danych uczniów w Platformie – aplikacja OSON.
 22. Pilnowanie by wszystkie pisma były terminowo załatwiane.
 23. Dostarczanie poczty do podpisu dobrze przygotowanej.
 24. Prowadzenie segregatorów korespondencyjnych.
 25. Przyjmowanie i nadawanie telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej.
 26. Obsługa interesantów, udzielanie informacji.
 27. Przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych.
 28. Kwalifikowanie do pracy kandydatów kierowanych przez MOPR i PUP oraz inne instytucje.
 29. Wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora szkoły.
 
 
 
 
 
 

Do zadań samodzielnego referenta, bezpośrednio podlegającego dyrektorowi szkoły, należy:

- obsługa kancelaryjna szkoły,

- prowadzenie spraw uczniowskich (zaświadczenia, legitymacje, duplikaty świadectw),

- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie spraw uczniowskich i dydaktycznych,

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji szkolnej,

- obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserograf, telefon i inne),

- prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy szkoły (raporty kasowe, czeki, rozliczenia zaliczek),

- współpraca z zastępcą dyrektora (sprawy uczniowskie i nauczycieli),

- współpraca z głównym księgowym w zakresie spraw finansowych (kasa, druki ścisłego zarachowania),

       - wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

Do zadań specjalisty ds. płac należy:

- naliczanie wynagrodzeń pracowników szkoły- obsługa programu płacowego QWARKtj.

·    Sporządzanie listy wypłat z podziałem na nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na podstawie aktualnych danych oraz innych zmian dostarczanych przez sekretariat szkoły (potrącenia PKZP, SKOK, zestawienia godzin ponadwymiarowych, godziny nocne, premie)

·    Prowadzenie na bieżąco kart zasiłkowych pracowników, kart wynagrodzeń

·    Wystawianie zaświadczeń o zarobkach

·    Sporządzanie sprawozdań do GUS

Z 03 –kwartalne
Z06 – roczne

·    Prowadzenie rozliczeń z ZUS tj. deklaracje DRA, RCA, RZA, RSA, raporty RMUA, naliczanie zasiłków chorobowych – obsługa programu ZUS Płatnik

·    Obsługa bankowości internetowej GB – 24

- przelewy płac nauczycieli, pracowników A+O
- przelewy za faktury oraz inne zobowiązania szkoły

·    Rozliczanie z Urzędem Skarbowym

- naliczanie i odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy
- sporządzanie deklaracji PIT – 4R
- sporządzanie deklaracji PIT – 11

·    Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi szkoły z zakresu obiegu dokumentacji

·    Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym bieżące śledzenie zmian prawnych dotyczących przydzielonego zakresu działania

·    Należyte przechowywanie dokumentów oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem

·    Bieżące informowanie dyrektora szkoły o trudnościach, względnie zahamowaniach w wykonywaniu przydzielonych prac

·    Zachowanie tajemnicy służbowej

·    Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i bieżące rozliczenie stanów

 

Do zadań pracowników obsługi , (sprzątające, konserwator, woźny),

bezpośrednio podlegających kierownikowi gospodarczemu, należy:

- wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach na powierzonym odcinku pracy,

- oszczędne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości,

- obsługa powierzonego sprzętu i przestrzeganie przepisów bhp,

- konserwowanie powierzonych urządzeń i sprzętu,

- wykonywanie czynności związanych z naprawami sprzętów szkolnych, urządzeń szkolnych i ich konserwacja,

- współpraca z kierownikiem gospodarczym (harmonogram pracy, zakresy czynności, bhp, sprawy kadrowe),

- współpraca z głównym księgowym (sprawy płacowe, ZUS, Urząd Skarbowy),

- współpraca z sekretariatem (rozkłady zajęć szkolnych, bieżące informacje szkolne),

- wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez kierownika gospodarczego i Dyrektora Szkoły.

 
 
 ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOŹNEJ

Woźna podlega bezpośrednio specjaliście ds. kadrowych, sekretarzowi szkoły oraz kierownikowi gospodarczemu.

Godziny pracy woźnej są zgodne z harmonogramem pracy, który znajduje się na portierni, pomieszczeniu socjalnym i sekretariacie.

Zakres obowiązków zmierzających do utrzymania czystości i porządku przez woźną obejmuje następujące prace:

              

1.      Sprzątanie codziennie po każdej przerwie:

-            sprzątać korytarze w całej szkole,

-            codziennie wymyć i wydezynfekować toalety w całym budynku

-            codziennie sprzątać w salach wyznaczonych przez osoby przełożone,

-            na bieżąco pilnować czystości w szkole,

-            w razie potrzeby sprzątać klasy i pracownie,

-            w sezonie jesienno zimowym obsługa szatni dla uczniów.

 

2.      Podczas ferii i wakacji sprzątać wraz ze sprzątaczkami:

-            wg potrzeb szkoły, 

-            mycie okien,

-            porządkowanie piwnic i innych pomieszczeń gospodarczych szkoły zgodnie z zaleceniami dyrektora.

 

3.      Doręczanie i odbiór korespondencji do/z instytucji z którymi współpracuje Szkoła.

                                                                                                                                

4.      Z powodu szczególnych potrzeb (nieobecności portierów ze względu na zwolnienia lekarskie, urlopy itp.) przewiduje się pracę w charakterze portiera w niedziele i święta. W zamian za wykonaną pracę w dni ustawowo wolne zakład udzieli dnia wolnego w innym terminie.

 

Wykonywanie innych poleceń i prac nie wymagających szczególnej wiedzy i umiejętności fachowych zleconych przez przełożonych

 Obowiązki portiera
 Do podstawowych obowiązków portiera należy:

1.      Dbać aby osoby obce i niepowołane nie przebywały na terenie obiektu i w budynku szkoły.

2.      Legitymować osoby obce wchodzące do szkoły.

3.      Utrzymywać porządek   na terenie całego obiektu przez cały rok.

4.      Utrzymywać w czystości portiernię.

5.      Klucze wydawać osobom tylko do tego upoważnionym.

6.      Bramy w razie potrzeby otwierać i zamykać osobiście.

7.      Dopilnować, aby nikt nie wynosił ze szkoły niczego co jest własnością szkoły.

8.      Codziennie sprzątać teren wokół budynku oraz plac od strony podwórka.

9.      Zimą odśnieżać schody, chodniki i teren wokół szkoły oraz posypywać piaskiem.

10. Dbać aby przez całą zimę chodniki i schody były bezpieczne dla przechodniów.

11. W razie potrzeby malować, naprawiać i odnawiać sprzęt szkolny i pomieszczenia szkolne wg wskazań dyrektora szkoły.

12. Okresowe sprzątanie w wyznaczonym przez specjalistę ds. kadrowych, sekretarza szkoły oraz kierownika gospodarczego rejonie – mycie korytarzy i schodów.

13. Portier jest zobowiązany wykonywać wszystkie bieżące polecenia przełożonych.

 

          ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZEMIEŚLNIKA

Rzemieślnik podlega bezpośrednio specjaliście ds. kadrowych, sekretarzowi szkoły oraz kierownikowi gospodarczemu.

Godziny pracy rzemieślnika są zgodne z harmonogramem pracy, który znajduje się na portierni, pomieszczeniu socjalnym i sekretariacie.

Zakres obowiązków zmierzających do utrzymania porządku w obiekcie przez rzemieślnika   obejmuje następujące prace:

 

1.      Dokonywanie codziennego przeglądu pomieszczeń szkolnych i wokół budynku celem zauważania usterek mogących zagrażać bezpieczeństwu młodzieży i pracowników.

2.      Dokonywanie sporadycznego szklenia szyb, uszczelniania okien naprawy zamków okiennych i drzwiowych.

3.      Konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego (sklejanie, malowanie itp.)

4.      Dokonywanie codziennych przeglądów pomieszczeń sanitarnych, usuwanie natychmiastowe zauważonych usterek, uzupełnianie brakujących elementów.

5.      Natychmiastowe usuwanie drobnych uszkodzeń w instalacji elektrycznej jak: kontakty, przełączniki itp.

6.      Sprzątanie terenu wokół budynku oraz placu ze strony podwórka.

7.      Z powodu szczególnych potrzeb (nieobecności portierów ze względu na zwolnienia lekarskie, urlopy itp.) przewiduje się pracę w niedziele i święta w charakterze portiera. W zamian za wykonaną pracę w dni ustawowo wolne zakład udzieli dnia wolnego w innym terminie.

8.      W razie potrzeby kosić trawnik, przycinać krzewy i dbać o czystość i porządek na trawniku.

9.      Zimą odśnieżać schody, chodniki i teren wokół szkoły oraz posypywać piaskiem.

10. Dbać aby przez całą zimę chodniki i schody były bezpieczne dla przechodniów.

11. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrekcję szkoły.

 
 

 Do zadań służby bhp pełnionej przez inspektora ds. BHP, podlegającego bezpośrednio

          dyrektorowi szkoły należy:

- sporządzanie bieżących i okresowych analiz stanu BHP uwzględniających

    obowiązujące normy

- kontrola stanu BHP, identyfikuje czynniki szkodliwe, ocena ryzyka

    i zagrożeń występujących w placówce,

- kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy,

    uczestniczenie w zespole powypadkowym, prowadzenie rejestru

    wypadków
- występowanie z wnioskami o przeszkolenie określonych grup
  zawodowych,

-    analizowanie zagrożeń pożarowych, 

     -    występowanie do dyrektora z wnioskami i zaleceniami usunięcia

   stwierdzonych zagrożeń
- opracowanie kart ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i opieki
 
 
 
ROZDZIAŁ V
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. W Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących zgodnie z Ustawą funkcjonuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, które działają na podstawie własnych regulaminów.

2. Porządek i rozkład czasu pracy pracowników , umożliwiający realizację zadań

statutowych, reguluje KN, Regulamin Pracy Zespołu Szkół Administracyjno- Ekonomicznych

 i Ogólnokształcących w Bytomiu w oparciu  o Kodeks Pracy oraz Statut.

3. Obieg dokumentów finansowo – księgowych reguluje instrukcja obiegu dokumentów.

4. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych

pracowników określają zakresy czynności.

5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie Organizacyjnym regulowane są w drodze zarządzeń

wewnętrznych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.