Sekretariat/Sekretarz Szkoły

Szkoła prowadzi księgę uczniów, do której wpisywany jest każdy nowo przyjęty uczeń (jego dane osobowe, adres zamieszkania, dane rodziców, rok szkolny, klasa) oraz zakończenie nauki (przerwanie nauki lub ukończenie szkoły)
Arkusze ocen
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
Rejestr wydanych świadectw i rejestr wydawanych przez OKE świadectw maturalnych
Szkoła prowadzi rejestr wydanych przez OKE dyplomów uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Szkoła zakłada każdemu uczniowi arkusz ocen.
Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny - Mobi Dziennik
Szkoła wydaje na prośbę instytucji - szkół odpis arkusza ocen, a na prośbę zainteresowanej osoby (absolwenta lub ucznia) duplikat świadectwa szkolnego
 
Kadry

Rejestr wniosków o postępowanie kwalifikacyjne

Rejestr  zaświadczeń o akceptacji  komisji kwalifikacyjnej

Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Rejestr odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

  
Księgowość
Rejestr list płac
Rejestr zaświadczeń o wynagrodzeniach
Rejestr poleceń księgowań
Rejestr rachunków RDW
 
Kierownik gospodarczy
Rejestr udzielanych zamówień publicznych
 
Pedagodzy
Rejestr uczniów uprawnionych do pomocy materialnej
 
Archiwum
Dokumenty archiwalne w tym m.in.:

- arkusze ocen,

- dzienniki lekcyjne,

- protokoły egzaminów dojrzałości,

- protokoły egzaminów zawodowych

- akta osobowe

- dokumentacja księgowa

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 17:59 Robert Tomalak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 grudzień 2021 12:39 Robert Tomalak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 grudzień 2021 12:40 Robert Tomalak