Szukaj

Nasza galeria zdjęć

Napisz do nas

E-mail 
Temat 
Wiadomość 
Proszę przepisać. riwkrweq Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

Projekt UE

„UCZEŃ  W  CENTRUM  UWAGI  -  BYTOMSKI  KLUCZ  DO  SUKCESU”

Od sierpnia 2016 roku Miasto Bytom rozpoczyna realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.  Realizatorem projektu jest Bytomski Ośrodek Edukacji.

Działania w projekcie ukierunkowane są na odnajdywanie drzemiących w uczniach możliwości oraz skuteczne pokonywanie barier edukacyjnych. Projekt zakłada podniesienie efektywności
i atrakcyjności  oferty edukacyjnej  5 szkół prowadzonych przez miasto Bytom. Są to: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4 i II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz VII Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych i Ogólnokształcących.

Dzięki projektowi w szkołach tych zostaną zorganizowanie zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języków obcych. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi przy wykorzystaniu technik eksperymentalnych oraz narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Przewidziano włączenie do nauczania stacjonarnego blended learningu, co ma wpłynąć na jakość organizowanych zajęć, ale także uczyć uczniów podejmowania odpowiedzialności za własną naukę. Ponadto dzięki utworzeniu nowych pracowni przedmiotowych nauczyciele zmodyfikują swoje programy nauczania poprzez włączenie metod eksperymentalnych do praktyki dydaktycznej. Dodatkowe zajęcia oparte będą o nowoczesne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i nowe rozwiązania metodyczne.

Swoje kompetencje zawodowe wzmocnią również nauczyciele, gdyż zaplanowano dla nich szkolenie „Wykorzystywanie platformy Moodle w pracy dydaktycznej nauczyciela”, którego celem jest opanowanie umiejętności pisania kursów e-learningowych dla uczniów
i zarządzania nimi.

Dodatkowo dla uczniów III klas gimnazjum i liceum w ZSO nr 2 zostaną zorganizowane indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, w ramach których każdy uczeń pod kierunkiem doradcy zawodowego opracuje Indywidualny Plan Działania. Doradcy zawodowi będą mieli za zadanie pomóc uczniom nazwać ich uzdolnienia, odszukać predyspozycje oraz opisać możliwości dalszego kształcenia odpowiadające ich uzdolnieniom.

Całość przedsięwzięcia stanowi bardzo ambitną propozycję podniesienia jakości pracy 5 szkół,
z której będzie mogło skorzystać 640 uczniów oraz 64 nauczycieli.  

Technikum Nr 5 i VII Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych realizują projekt  pod nazwą  "Uczeń w centrum uwagi - bytomski klucz do sukcesu"
Wnioskodawca: Miasto Bytom Realizator: Bytomski Ośrodek Edukacji
Czas realizacji: 01.08.2016 - 31.12.2017 r.

W ramach projektu dwie grupy docelowe uczniów Technikum Nr 5 w ilości 96 osób i VII Liceum 96 osób korzystać będą z bezpłatnych zajęć edukacyjnych. Powstaną następujące grupy :  Powstaną następujące grupy:

Technikum Nr 5

 

R.sz. 2016/2017 – 5 grup x 35 godzin + 4  grupy x 11 godzin

Zajęcia wyrównawcze – 5 grup z matematyki

Zajęcia przygotowujące do matury – 4 grupy z matematyki

 

R.sz. 2017/2018 – 4 grupy  x 24 godziny

Zajęcia wyrównawcze – 4 grypy z matematyki

 

VII Liceum Ogólnokształcące

R.sz. 2016/2017 – 7 grup x 35 godzin + 5 grup x 11 godzin

Zajęcia wyrównawcze – 7 gr. ( 5 grup z matematyki oraz 2 grupy biologii)

Zajęcia przygotowujące do matury – 5 gr.( 4 grypy z matematyki, 1 grupa z biologii)

 

R.sz. 2017/2018 – 3 grupy  x 24 godziny

Zajęcia wyrównawcze – 3 grupy z matematyki

 

Ponadto w ramach projektu szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, a nauczyciele wezmą udział w szkoleniu z pisania kursów e-lerningowych, które następnie umieszczone zostaną na platformie Moodle- darmowym narzędziu skonfigurowanym i sfinansowanym w ramach tego projektu.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się we wrześniu wnioski składać można u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły. 

Dokumenty do pobrania

 

Kolejna edycja projektu "Uczeń w centrum uwagi" <---- od września 2017

 

Jak do nas trafić?

Zespół Szkół

Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących

ul. Webera 6, 41-902 Bytom

tel. 32 281 03 88, 32 282 34 82

email: szkola@zsaeio.bytom.pl

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 5 w ZSAEiO w Bytomiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".