PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W 

BUDYNKU

ZESPOŁU SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W BYTOMIU

w stanie epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2wchodzi w życie z dniem 25.05.2020

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

 

 1. ORGAN PROWADZĄCY – WYDZIAŁ EDUKACJI - ul. Jana Smolenia 35,
  tel: 32 3976596, 32 3976597, fax: 323976597, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH DELEGATURA W BYTOMIU (32) 388 00 70 www.kuratorium.katowice.pl ul. Antoniego Józefczaka 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. CAŁODOBOWA INFOLINIA STACJI SANITARNO -EPIDEMIOLOGICZNEJ W BYTOMIU NA TEMAT KORONAWIRUSA

661 868 810;

577 818 388

 

 1. CAŁODOBOWA INFOLINIA KORONAWIRUS 800 190 590

 2. INFOLINIA DOTYCZACA KORONAWIRUSA WSSE W KATOWICACH

539 963 856;

606 326 142;

606 488 680 24 h

 1. PUNKT INFORMACYJNY W KATOWICACH (32) 351 23 00

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm. 2.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 3. Art. 1 pkt 14 oraz art. 68 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 4. § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

 5. Art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).

 6. Statut Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.

 7. Treść ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.).

 8. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz aktualizację ww. wytycznych z dnia 4 maja 2020 r.

 9. Wytyczne GIS, MZ MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna i innych jednostek systemu oświaty oraz konsultacji w szkole.

 

Pojęcie Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, Szkoła lub placówka należy rozumieć jako szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.

Wprowadzam do stosowania niniejszą Procedurę bezpieczeństwa organizacji pracy Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu w stanie epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, o następującej treści:

§ 1

Cel Procedury:

1. Celem niniejszej Procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu w stanie epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w tym:

1) określenie zasad obowiązujących nauczycieli, innych pracowników oraz rodziców ustalonych celem zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem oraz zapewnienia bezpiecznego pobytu młodzieży w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,

2) określenie warunków pracy z uczniami,

3) określenie procedury sprawdzania stanu uczniów oraz pracowników Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,

4) określenie wymogów dotyczących dezynfekcji w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,

5) ustalenie zasad postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

2. Niniejsza Procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, (dalej: uczniów), a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki (dalej: rodziców). W rozumieniu niniejszej procedury zapisy dotyczące nauczyciela obowiązują również pracowników administracji i obsługi mających kontakt z uczniami i rodzicami.

§ 2

Ogólne wytyczne.

1. Rodzice/prawni opiekunowie/ uczniowie pełnoletni są zobowiązani do zaopatrzenia swojego dziecka/siebie, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki oraz w szkole.

2. Do szkoły może przyjść jedynie uczeń/uczennica zdrowy/-a, bez objawów chorobowych. Przy wejściu do szkoły każdy uczeń/uczennica będzie poddawany kontroli temperatury ciała.

3. Nie należy posyłać ucznia do szkoły/przychodzić do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Pracownik odmawia realizacji zajęć w szkole, jeśli:

1) zauważy oznaki infekcji/choroby – uczeń nie jest zdrowy,

2) z uzyskanego wywiadu uzyska informację, że w domu dziecka/ ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

4. Należy przypominać uczniowi/uczennicy o podstawowych zasadach higieny. (Podkreślać regularnie, że powinno unikać się dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§ 3

Organizacja pracy Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu podczas pandemii.

1. Organizacja pracy w grupach.

1) Grupa do konsultacji z nauczycielem może liczyć nie więcej niż 12 uczniów z zachowaniem odległości min 1,5 m w danym pomieszczeniu.

2) Konsultacje odbywają się według ściśle opracowanego harmonogramu z uwzględnieniem zapotrzebowania uczniów i rodziców.

3) W zajęciach rewalidacyjnych lub rewalidacyjno-wychowawczych może uczestniczyć jeden uczeń i nauczyciel w danym pomieszczeniu według ustalonego harmonogramu.

4) Uczniowie przebywają w wyznaczonej i stałej sali, wietrzonej przynajmniej raz na godzinę z uwzględnieniem warunków pogodowych.

5) Z sal, w których przebywać będą uczniowie należy usunąć przedmioty, sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, a wykorzystywane przybory dokładnie czyścić lub zdezynfekować.

2. Zasady kontaktów:

1) Nauczyciele oraz personel szkoły powinni między sobą zachować dystans wynoszący minimum 1,5 m.

2) Kontakt z dyrektorem szkoły odbywa się telefonicznie (32 281 03 88) lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście. Spotkanie osobiste należy uzgodnić telefonicznie z dyrektorem. Spotkanie może być przeprowadzone w wyznaczonym pomieszczeniu. Osoby spotykające się muszą mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki lub zdezynfekowane ręce.

3) Powyższy punkt nie odnosi się do konsultacji, które będą się odbywają według ściśle opracowanego harmonogramu podanego do wiadomości.

4) Personel może kontaktować się z uczniami i z nauczycielami tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych.

5) Osoby trzecie mogą przebywać w szkole tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – muszą mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki oraz zdezynfekowane ręce.

6) W przypadku symptomów chorobowych u ucznia, należy ucznia odizolować, umieszczając go w odrębnym pomieszczeniu, tzw. izolatce i niezwłocznie poprosić telefonicznie opiekunów, aby go odebrali. O zaistniałym podejrzeniu dyrektor powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu. Opiekę nad uczniem przejmuje wytypowany pracownik szkoły. Rodzic odbiera ucznia z zachowaniem procedur. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia i nieodebrania ucznia przez rodzica wdraża się postępowanie w przypadku zagrożenia życia wg zasad obowiązujących w szkole, tj. wzywa się karetkę, przekazuje kartę informacyjną o uczniu oraz prosi ratownika o pisemną informację, do którego szpitala zostanie przewiezione.

7) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika, nie powinien on przychodzić do pracy oraz powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku zaobserwowania podejrzenia objawów choroby u siebie, każdy pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrektora. Należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie uczniów, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu. Należy postępować zgodnie z procedurą (załącznik opracowany przez Ministerstwo Zdrowia).

9) Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik z podejrzeniem zakażenia, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W dalszej kolejności będą wdrożone wytyczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu.

10) Pracownicy powinni unikać organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu i zachowywać dystans min. 1,5 m od współpracowników, a także ograniczać do minimum przebywanie w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych.

11) Przy czynnych wejściach do szkoły, umieszcza się w widocznym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, służb medycznych.

§ 4

1. Zasady sprzątania oraz dezynfekcji.

1) Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący oraz wyznacza stosowne pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. W szkole funkcję taką pełni gabinet higienistki szkolnej.

2) Należy przestrzegać higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. Płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązku jego użycia przez wchodzących, znajduje się przy wejściach do szkoły, pomieszczaniach, w których odbywać się będą konsultacje oraz w izolatce.

3) Należy przypominać uczniom o częstym i dokładnym myciu rąk mydłem przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

4) Należy systematycznie prowadzić prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: dezynfekowanie poręczy, klamek, klawiatur, włączników, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach zajęć oraz sali do spożywania posiłków. Czynności te będą monitorowane przez dyrektora placówki i odnotowywane w karcie monitoringu (Załącznik nr 1).

5) Personel kontaktujący się z uczniami i pozostali pracownicy jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice.

6) W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

7) Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie, nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8) Każda użytkowana sala jest dezynfekowana przynajmniej dwa razy dziennie. W szkole zapewnia się również bieżącą dezynfekcję wszystkich toalet. Sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń w szkole odbywa się po opuszczeniu sali/pomieszczenia przez uczniów.

9) Myte i dezynfekowane są wszystkie sprzęty, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki światła, krzesła, powierzchnie płaskie, w tym blaty, stoły używane przez uczniów, minimum dwa razy dziennie wg zasad mycia i czyszczenia obowiązujących w szkołach. Przy każdym sprzątaniu należy wietrzyć sale.

10) Pracownik przystępujący do dezynfekcji ma być wyposażony w maseczkę lub przyłbicę, gumowe jednorazowe rękawiczki ochronne. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia zostają odłożone na swoje miejsce. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę jeżeli jest jednorazowa.

11) Wyznaczony pracownik (kierownik gospodarczy lub osoba go zastępująca) prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników oraz przekazuje informacje dyrektorowi na bieżąco. Prowadzi się rejestr sprzątania i dezynfekcji dla każdej z sali, a po wykonaniu prac wpisywane do kart rejestru.

§ 5

1. Korzystanie z biblioteki szkolnej

1) Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 13.00

2) W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.

3) Należy zachować bezpieczną odległość (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m) przed wejściem konieczna jest dezynfekcja rąk.

4) Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien mieć zasłonięte usta i nos a na rękach rękawiczki.

5) Książki zwrócone przez czytelników będą odkładane w czytelni i oznaczone datą zwrotu (okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych np. okładki książek, płyty itp. wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin).

6) Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować miejsce, na którym leżały książki.

7) Zwrot książek lub ich wypożyczenie odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w bibliotece szkolnej. Ustalenie terminu ma miejsce poprzez mobidziennik z nauczycielami bibliotekarzami.

§6

Postanowienia końcowe.

1) Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.

2) Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy, nauczyciele, rodzice, uczniowie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.

3) Nieprzestrzeganie przez pracowników placówki postanowień niniejszej procedury będzie traktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

4) Nieprzestrzeganie przez rodziców lub opiekunów uczniów szkoły postanowień niniejszej procedury będzie traktowane jako naruszenie reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19 i wobec winnych będą skierowane sprawy na drogę prawną.

5) Pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z niniejszą Procedurą.

6) Rodzice wchodzący na teren szkoły (konsultacje) podpisują jednorazowo oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w szkole.

7) Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część procedury: karta informacyjna o zapoznaniu się z procedurą pracowników szkoły – Załącznik nr 1, karta monitoringu dezynfekcji pomieszczeń i sal lekcyjnych Szkoły – Załącznik nr 2.

8) Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii na terenie kraju.

Załącznik nr 1


Imię i nazwisko pracownika szkoły …………………………………….……………

Stanowisko ………………………………………

 

Oświadczenie pracownika szkoły

Informuję, że zapoznałem/am się z treścią procedury bezpieczeństwa organizacji pracy Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu w stanie epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-COV-2.

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego informowania dyrektora szkoły o niemożliwości podjęcia pracy z uczniami z powodu pojawienia się oznak choroby SARS-COV-2.

 

……………………………………………….

(data i czytelny podpis pracownika szkoły)

Załącznik nr 2

Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń Szkoły

Nr pomieszcze-nia

Data wykonania mycia i dezynfekcji

Godzina wykonania mycia i dezynfekcji

Osoba wykonująca

Podpis wykonującego

Podpis osoby kontrolującej

Uwagi