Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
i Ogólnokształcących  z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Webera 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z
  1. wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonym w trybie postępowania przetargowego/zapytania ofertowego,
  2. zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO z wyłonionym przedmiotem; 
  1. Kategorie odbiorców danych osobowych: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
  2. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
  4. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  6. Obowiązek podania dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

Dyrektor ZSAEiO 

mgr Dagmara Jarosz - Lewandowska

 Treść klauzuli informacyjnej RODO - skan