Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

19 czerwca 2019

godz. 8.00 - msza święta w kościele Wniebowzięcia Najświętrzej Maryi Panny w Bytomiu.

godz. 9.00 - uroczysta akademia w auli szkolnej, po akademii rozdanie świadectw w salach szkolnych. 

Zbliżają się wakacje:-) czyli dużo czasu wolnego. 

Planując wypoczynek warto pomyśleć o dobrej książce. Zachęcamy do wypożyczania książek na cały okres wakacji letnich. Książki na wakacje wypożyczamy do dnia 18 czerwca. Nie martwcie się o zwrot- poczekamy do września:-)

Zapraszamy! 

Ilustracja obrazująca książkę