Prezydent Bytomia, działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/375/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz.1852),  

 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 r.

 

1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:

1) jest mieszkańcem Gminy Bytom (w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu  Cywilnego), w nieprzerwanym okresie 12 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku
o stypendium lub zawodnikiem klubu sportowego, który ma swoją siedzibę w Bytomiu;

2) jeżeli nie spełnia wymogu okresu zamieszkania określonego w pkt 1, wynik sportowy zgłaszany do stypendium uzyskał w barwach klubu mającego swoją siedzibę
w Bytomiu;

3) startuje w sportach indywidualnych i zespołowych w kategoriach: senior, młodzieżowiec, junior i junior młodszy (w dyscyplinach zgodnych z nadzorowanym przez Ministerstwo Sportu Systemem Sportu Młodzieżowego lub objętych programem igrzysk olimpijskich);

4) w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium brał udział we współzawodnictwie sportowym zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, w zawodach rangi: ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, mistrzostw Polski, pucharu Polski, mistrzostw i pucharów Świata lub Europy, igrzysk olimpijskich lub innych zawodów interkontynentalnych.

2. Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium osiągnęli przynajmniej jeden z następujących wyników w kategorii senior:

1)      udział w Igrzyskach Olimpijskich, miejsce od I do III w Mistrzostwach Świata;

2)      miejsce od IV do VIII w Mistrzostwach Świata, miejsce od I do III w Pucharze Świata lub zawodach tej rangi;

3)      miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Europy, miejsce od I do III w Pucharze Europy lub zawodach tej rangi;

4)      miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski lub miejsce od I do III w Pucharze Polski.

3. Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym wnioskowanie
o stypendium osiągnęli przynajmniej jeden z następujących wyników w kategorii: młodzieżowiec, junior lub junior młodszy:

1)      miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata lub zawodach tej rangi;

2)      miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy lub zawodach tej rangi;

3)      miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski;

4)      miejsce od I do III w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

4. Wyklucza się ponowne zgłoszenie wyniku sportowego, na podstawie którego przyznano wcześniej stypendium sportowe.

 5. W przypadku sportów zespołowych, stypendium w ramach jednego klubu sportowego i danej kategorii wiekowej może otrzymać maksymalnie 15 zawodników.

6. Liczba, o której mowa w ust. 5 może być zwiększona  na umotywowany wniosek klubu sportowego.

7. Stypendium może otrzymać zawodnik współzawodnictwa sportowego dla niepełnosprawnych, który w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium
w zawodach dla niepełnosprawnych uzyskał wysokie wyniki sportowe, a plany startów i przygotowań oraz opinia właściwego polskiego związku sportowego wskazują
na możliwość osiągania w przyszłości dalszych wysokich wyników sportowych.

8. Stypendium może otrzymać zawodnik współzawodnictwa sportowego w ramach dyscyplin nieobjętych programem igrzysk olimpijskich lub nieobjętych nadzorowanym przez Ministerstwo Sportu Systemem Sportu Młodzieżowego w sportach indywidualnych i zespołowych, który w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium w zawodach uzyskał wysokie wyniki sportowe, a plany startów i przygotowań oraz opinia właściwego polskiego związku sportowego wskazują na możliwość osiągania w przyszłości dalszych wysokich wyników sportowych.

9. O stypendium występuje indywidualnie zawodnik.

10. W przypadku niepełnoletności zawodnika wniosek o stypendium podpisuje jego przedstawiciel ustawowy.

11. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe określa odrębne zarządzenie Prezydenta Bytomia i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
na miejskiej stronie internetowej (www.bytom.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

12. Do wniosku o stypendium dołączyć należy:

1)      dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wydany przez właściwy polski związek sportowy;

2)      opinię dotyczącą kandydata, wydaną przez macierzysty klub sportowy zawodnika, reprezentowany przez osoby statutowo umocowane do składania oświadczeń;

3)      potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej – 10,00 zł, tytułem: za wydanie decyzji administracyjnej, imię i nazwisko zawodnika – stypendium sportowe (na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Bytomiu Getin Noble Bank S.A. nr: 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001).

13. Prezydent Bytomia przyznaje lub odmawia przyznania stypendium w trybie decyzji administracyjnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

14. Ustala się kwotę bazową do obliczania wysokości stypendium w kwocie 500,00 złotych brutto miesięcznie (słownie: pięćset złotych 00/100 brutto).

15. Stypendium jest przyznawane na okres od września do grudnia 2020 r. i jest wypłacane w ratach miesięcznych na zasadach określonych w umowie.

16. Wysokość przyznanego zawodnikowi miesięcznego stypendium oblicza się zgodnie z regulaminem określającym szczegółowe zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich rodzajów i wysokości, będącym załącznikiem do uchwały nr XXV/375/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r.

17. Łączna kwota przeznaczona na stypendia sportowe w naborze w 2020 roku wynosi 120.000,00 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 brutto).

18. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 (pokój nr 127) lub przy ul. Smolenia 35 (pokój nr 125), w terminie do 7 sierpnia 2020 r., w godzinach pracy Urzędu (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu).

 19. Ogłoszenie Prezydenta Bytomia zawierające wykaz osób, którym przyznano stypendium sportowe w 2020 roku zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
na miejskiej stronie internetowej (www.bytom.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu, niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

20. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu (ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, pokój nr 125, telefonicznie: 32 77 98 702
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).   

 

 z poważaniem

Krzysztof Wieczorek
Wydział Kultury i Sportu
UM w Bytomiu
tel.032/ 77 98 702

Pliki do pobrania

 

z ogromną przyjemnością informujemy o nowym programie stypendialnym ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa Fundacji GrECo i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.

stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały). Stypendium jest skierowane także do uczniów, którzy dojeżdżają z małej miejscowości do szkoły w większym mieście, lub mieszkają w bursie czy też internacie.

Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli przekażą Państwo informację o naszym Programie stypendialnym uzdolnionym uczniom, tak aby mogli wziąć udział w konkursie i zdobyć dofinansowanie na rozwijanie swoich zainteresowań.

STRONA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Pomimo nadzwyczajnej sytuacji w szkołach, nasz SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

sfinalizował akcję :

UBRANIA DO ODDANIA

i w taki oto sposób zostaliśmy poinformowani jaka jest skala naszej tegorocznnej pomocy dla Malwiny:

Świetna robota! Na pasku postępu w kampanii Malwina się nie poddaje! Pomóżmy jej stanąć na nogi!, którą wskazałeś do przekazania swojej darowizny, pojawiła się kwota 121,33 zł uzyskana z przekazanych 159.8 kg ubrań! ☺

Dziękujemy za zaufanie i w imieniu wspartej Organizacji charytatywnej za okazaną pomoc. Dzięki takim osobom jak Ty niemożliwe nie istnieje ☺

 

Zespół UbraniaDoOddania