W dniu 2 września w auli naszej szkoły odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Tradycyjnie, jako gospodarz szkoły, przemawiała Pani Dyrektor Dagmara Jarosz-Lewandowska. Przywitała wyjątkowych gości m.in. Panie Kombatantki biorące udział w akcji Przerwany Marsz, Panią Aleksandrę Prajs Kierownika Biura Promocji Bytomia oraz Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Aleksandra Rzychonia, a także nauczyciel, uczniów oraz ich rodziców i opiekunów.

Krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy II AT upamiętnił rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Serdecznie powitano nowych uczniów naszej szkoły. 

Serdecznie zapraszamy na kiermasz podręczników szkolnych, który odbędzie się w naszej szkole w dniach 9-13 września.

Podręczniki będą sprzedawane podczas spotkania z rodzicami (9 września) oraz w dniach 10-13 września w godzinach 9.00 - 15.00 w bibliotece szkolnej (II piętro, sala 36)

Uczniowie, którzy mają do sprzedania podręczniki, proszeni są o przynoszenie ich do biblioteki szkolnej w dniach 3 - 6 września. Podręczniki powinny być opisane ołówkiem - imię i nazwisko oraz proponowana cena. Ponadto na osobnej kartce prosimy przygotować spis wszystkich sprzedawanych podręczników.

Zapraszamy!

8.00 - Msza Święta w kościele WNMP na Rynku.

11.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli (pierwsze piętro) dla klas pierwszych PO SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz trójek klasowych klasy od drugiej w górę. W tym samym czasie w swoich klasach rozpoczną rok szkolny pozostali uczniowie klas II-IV.

12.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli dla klas pierwszych PO GIMNAZJUM.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7