Godz. 16.30 aula szkolna kl. I – sze VII LO, przejście do sal na spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu

Godz. 17.00 aula szkolna kl. I – sze TECHNIKUM, przejście do sal na spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu

Godz. 17:00 spotkanie z wychowawcami w salach klasy II-III, IV,V

Godz. 17.30 aula szkolna klasy maturalne, po zebraniu z wychowawcami, a o 17:00 zebranie z wychowawcami w salach

obrazek książkiSerdecznie zapraszamy na kiermasz podręczników szkolnych, który odbędzie się w naszej szkole w dniach 11-15 września. Podręczniki będą sprzedawane podczas spotkania z rodzicami (11 września) oraz w kolejnych dniach 12-15 września w godzinach 10.00 - 14.00 w bibliotece szkolnej (II piętro, sala 36)

Zapraszamy!

n-le bibliotekarze
Monika Wesołka, Dorota Jurek

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/24 w ZSAEiO odbędą się 4 września 2023r. wg harmonogramu:
- godz. 9 klasy I aula szkolna potem przejście z wychowawcami do sal,
- godz. 10 klasy II-V aula szkolna zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych, a o 10:30 spotkanie wszystkich uczniów tych klas z wychowawcami w salach.

Wykaz sal klas zostanie zamieszczony na holu parteru szkoły.

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 realizowanego w 2023 roku

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

słabowidzącym,
niesłyszącym,
słabosłyszącym,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt 1-6,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt 1-6 i 8
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116)


Jaką pomoc można otrzymać w ramach programu?

445 zł - dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1-7, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia
w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych należy:

Należy pobrać i złożyć wniosek do sekretariatu naszej szkoły do dnia 4 września 2023 roku.
Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły od dnia 28.08 godziny 9-tej.

Termin złożenia wniosku upływa 04.09.2023r. o godzinie 15-tej.

Szczegółowy regulamin można zobaczyć na poniższej stronie

https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Rzadowy-program-pomocy-uczniom-z-niepelnosprawnoscia-/idn:40057

>>> WNIOSEK DO POBRANIA <<<

 Z poważaniem
Pedagog szkolny
Izabela Tomczyk