Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-202realizowanego w 2023 roku

Warunki udzielania pomocy uczniom w ramach powyższego programu określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. z 2023 r, poz. 1046).

Do kogo kierowana jest pomoc?

 

 1. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
 •  słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 •  słabosłyszącym,
 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 •  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt 1-6,
 •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 •  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt 1-6 i 8

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

 Jaką pomoc można otrzymać w ramach programu?

 

 1. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:
 •  uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych;
 •  uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt 8 i 9, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.
 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej
  II stopnia.

Ile wynosi dofinansowanie?

225 zł - dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1 ppkt  8 i 9, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2023/2024;

390 zł - dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1-7, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

445 zł - dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1-7, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

Jak ubiegać się o pomoc?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia
w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia. Termin złożenia wniosku do dyrektora szkoły upływa 4 września 2023 r.,
 • do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116),
 • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia
  w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy,
 • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły,
 • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT (wystawiona imiennie), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,
 • w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 • Termin złożenia wniosku przez szkołę do Wydziału Edukacji upływa 6 września 2023 r.
  Do wniosku dyrektor szkoły  przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, zawierającą imię (imiona) i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024. W/w termin może ulec zmianie w przypadku wcześniejszej weryfikacji danych przez  Kuratorium Oświaty.

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

 Z UP. PREZYDENTA MIASTA

 Michał Bieda

Zastępca Prezydenta

9.00 - klasy pierwsze
trójki klasowe i osoby które dostaną świadectwa z wyróżnieniem

9.30 - reszta uczniów z klas pierwszych
spotkanie z wychowawcami w swoich klasach

10.00 - klasy starsze
trójki klasowe i osoby które dostaną świadectwa z wyróżnieniem

10.30 - reszta uczniów z klas starszych
spotkanie z wychowawcami w swoich klasach

Plakat ZSAEiOdo 19 czerwca trwa nabór, załóż konto i wypełnij wniosek na http://www.slaskie.edu.pl. W razie problemów i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z sekretariatem #ZSAEiO w godzinach 7-15. Szczegółowe informacje o kierunkach 

http://www.zsaeio.bytom.pl/zsaeio/index.php/rekrutacja/start-2