8.00 - Msza Święta w kościele WNMP na Rynku.

11.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli (pierwsze piętro) dla klas pierwszych PO SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz trójek klasowych klasy od drugiej w górę. W tym samym czasie w swoich klasach rozpoczną rok szkolny pozostali uczniowie klas II-IV.

12.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli dla klas pierwszych PO GIMNAZJUM.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

19 czerwca 2019

godz. 8.00 - msza święta w kościele Wniebowzięcia Najświętrzej Maryi Panny w Bytomiu.

godz. 9.00 - uroczysta akademia w auli szkolnej, po akademii rozdanie świadectw w salach szkolnych.