Regulamin realizacji praktyki zawodowej w formie projektu edukacyjnego
w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych  i Ogólnokształcących w Bytomiu
 w roku szkolnym 2020/2021.

 1. Uczniowie, którzy powinni byli odbywać praktyki zawodowe w roku szkolnym 2020/2021, a nie mogli tego zrobić z powodu sytuacji związanej z COVID-19,mają możliwość zrealizowania ich w postaci projektu edukacyjnego, na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2.Projekt edukacyjny to zespołowe lub pojedyncze działanie uczniów/a wykonywane pod opieką nauczyciela w wyznaczonym czasie według ustalonego planu. Celem grupy uczniów pracujących nad wybranym projektem jest rozwiązanie konkretnego problemu z wykorzystaniem różnych metod. Nauczyciel wspiera uczniów w realizacji projektu, udziela wskazówek. Nie wykonuje zadań za uczniów.

 3.Projekt edukacyjny składa się z następujących działań:

a)wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b)określenie celów projektu edukacyjnego;

c)wykonanie zaplanowanych działań;

d)przedstawienie rezultatów.

 4.Projekt powinien dotyczyć treści podstawy programowej kształcenia zawodowego w technikum lub wykraczać poza te treści.

 5.Czas realizacji projektu powinien być zbieżny z czasem trwania niezrealizowanych praktyk zawodowych (4 tygodnie).

 6.Koordynatorem projektów edukacyjnych są kierownicy szkolenia praktycznego powołani przez dyrektora Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Ich zadaniem jest:

 a) zebranie od poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu (dopuszcza się również propozycje zgłoszone przez uczniów), sporządzenie ich listy zbiorczej;

 b) przedstawienie tematów projektu uczniom, których to dotyczy;

 c) poinformowanie uczniów o zasadach realizacji projektu;

 d) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;

 e) monitorowanie stanu realizacji projektów przy współpracy z nauczycielami prowadzącymi;

 f) nadzór nad dokumentacją projektów;

 g) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę);

 h) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

 

7.Procedura wybierania tematu projektu do realizacji wygląda następująco:

a)Po konsultacji z nauczycielami-opiekunami oraz dyrektorem, nauczyciele proponują tematy projektów i przedstawiają je koordynatorowi.

b)Koordynator udostępnia uczniom informacje o projekcie wraz z tematyką za pośrednictwem platformy Microsoft Teams  podczas spotkania z uczniami których to dotyczy. Regulamin projektu edukacyjnego jest  dostępny na stronie internetowej szkoły.

  1. c) Uczniowie uczestniczący w projekcie edukacyjnym pracują w zespołach, w których liczba członków nie przekracza pięciu

d)Zespoły mogą być tworzone w następujący sposób:

-uczniów do grup przydziela nauczyciel-opiekun;

-uczniowie sami dobierają się w zespoły;

-grupy tworzy się na podstawie doboru losowego

e)Ten sam temat projektu może być wybrany przez kilka zespołów uczniowskich.

g)W przypadku gdy uczeń:

-nie zdecyduje o wyborze tematu;

-nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt;

koordynator w porozumieniu z nauczycielami-opiekunami, włącza go do określonego zespołu.

 

 8.Na początku projektu edukacyjnego opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania
z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadają na pytania.

 

9.Nauczyciel-opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

 a)wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem  treści podstawy programowej;

b)omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;

c)zapoznanie uczniów z dokumentacją projektu;

d)prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;

e)monitorowanie jego realizacji;

f)zgłaszanie koordynatorowi faktu nie realizowania projektu (brak kontaktu z uczniem, brak oddania kolejnych etapów projektu);

g)ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację;

h)przekazania pełnej dokumentacji projektu po jego zakończeniu koordynatorowi (w szczególności arkusz oceniania oraz kartę projektu).

 

10.Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym nauczyciel-opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

-czas realizacji projektu;

-formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac;

-podział zadań w zespole i zasady współpracy;

-kryteria oceny projektu;

-sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu;

-terminy i metodykonsultacji.

 

11.Realizacja projektu dokonywana jest zdalnie. Wykorzystywane są w nim nowoczesne środki przesyłania informacji (email, komunikatory, platformy do wideokonferencji, itp.).

 

12.Podczas pracy nad projektem,opiekun na bieżąco powinien monitorować prace zespołu
 i poszczególnych jego członków oraz udzielać wskazówek, prowadzić konsultacje.Informacje o tym zapisuje w karcie projektu.

 

13.Nauczyciele nie będący opiekunami projektów są zobowiązani do udzielenia wsparcia
w realizacji projektu zespołowi projektowemu, który zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i ocenianiu.

14.Zakończeniem projektu jest prezentacjajego wyników przed nauczycielem-opiekunem oraz innymi nauczycielami, przedstawicielami firm współpracującymi ze szkołą, kolegami ze szkoły, itp. -której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu. Prezentacja ma pokazać produkt/efekt końcowy. Każdy zespół wykona również prezentację multimedialną podsumowującą realizowane działania. Prezentacja ta będzie złożona
u kierownika szkolenia praktycznego i zarchiwizowana,stanowiąc dowód ukończenia projektu.

15.Prezentacje odbywają się w terminach ustalonych z koordynatorem projektu.

16.Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami oraz koordynatorem przed jej dokonaniem. Ocena wystawiana jest w skali 1-6, wyrażona odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie, będąc podstawą do dokonania wpisu na świadectwie z przedmiotu Praktyka zawodowa w danej klasie.

17.Arkusz oceny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.Arkusz może być modyfikowany(mogą być dodawane np. pomocnicze kryteria oceny). Decyduje o tym nauczyciel-opiekun.

18.Kryteria ocenyprojektu powinny uwzględniać:

a)sprawozdania z projektu(np. karta realizacji projektu, prezentacja);

b)wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie (prezentacja multimedialna też jest wytworem);

c)sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia,jeśli było ono celem projektu;

d)pracę zespołową i indywidualną ucznia;

e)zaangażowanie w projekt;

f)systematyczność;

g)samoocenę uczniów.

19.Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie ocen, o której mowa w pkt.16.